Có bao nhiêu bộ lọc trong hệ thống khí nén?

Có bao nhiêu bộ lọc trong hệ thống khí nén? [...]