Tại sao khi khởi động máy nén khí lại không chạy?

Tại sao khi khởi động máy nén khí lại không [...]